Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

π. Σεραφείμ μοναχός, Εισαγωγικά περί Μασωνίας Α΄και Β΄ Μέρος
Στις 08/01/2019 εορτάζουν

Οσία Δομνίκη, Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, Άγιος Κύρος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, Άγιος Καρτέριος ο ιερομάρτυρας

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Αφιέρωμα στη Σύναξη του Τιμίου Προδρόμου, του "Μείζονος εν γεννητοίς"! (με θαύματα, Παρακλητικό Κανόνα και Χαιρετισμούς)


Απόστολος: Πράξ. ιθ΄ 1-8
Ευαγγέλιο: Ιωάν. α΄ 29-34


Σύναξις Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου

Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι το πρόσωπο εκείνο, το οποίο εγκωμίασε ο Χριστός περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο. “Μείζων εν γεννητοίς γυναικών προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστού ουδείς εστι” (Λουκ. ζ' 28). Είναι ο μεγαλύτερος των Προφητών, όχι ως προς την ηλικία, αφού έζησε μόνον τριάντα χρόνια, αλλά ως προς τη χάρη και τη δόξα, γιατί αξιώθηκε όχι μόνο να ιδεί, αλλά και να βαπτίσει “τον κηρυττόμενον” Μεσσία. Στη συνέχεια όμως ο Χριστός τόνισε ότι ο μικρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερος από τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και το είπε αυτό, σύμφωνα με την ερμηνεία του ιερού Χρυσοστόμου, για να μην παρασυρθούν οι όχλοι από την υπερβολή των επαίνων και θεωρήσουν τον Ιωάννη ανώτερον από τον Θεάνθρωπο Χριστό. Αλλά και σύμφωνα με μια άλλη ερμηνεία, του εκκλησιαστικού Συγγραφέως του 4ου μ.Χ. αιώνος Διδύμου του Τυφλού, ο μικρότερος από τους Αγίους Αποστόλους, ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, είναι μεγαλύτερος του Προδρόμου, αφού οι Απόστολοι είναι ανώτεροι από τους Προφήτας.

Είναι γέννημα στείρας γυναικός και καρπός προσευχής. Από έμβρυο έξι μηνών στη μήτρα της Ελισάβετ έλαβε την χάρη του Αγίου Πνεύματος και σκίρτησε όταν η Παναγία συνάντησε τη μητέρα του και με το στόμα της προφήτευσε και ονόμασε τη Μαρία Μητέρα του Θεού. Το όνομα Ιωάννης, που έλαβε, ήταν και αυτό δώρο του Θεού, όπως και ο ίδιος.

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

Πρώην μάγος αποκαλύπτει: Τα Θεοφάνεια λύνονται όλα τα μάγια!

Πρώην μάγος αποκαλύπτει: «Τα Θεοφάνεια λύνονται όλα τα μάγια και για 40 ημέρες όλοι οι μάγοι είχαμε φοβερούς πονοκεφάλους»!
Πρώην μάγος αποκαλύπτει: "Την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων και 40 ημέρες μετά, λόγω του μεγάλου γεγονότος της Βαπτίσεως του Ιησού Χριστού και του αγιασμού των υδάτων, όλοι οι μάγοι είχαμε φοβερούς πονοκέφαλους και μια κατάσταση τρέλας! Αυτό κρατούσε για 40 ημέρες μετά τα Θεοφάνεια! Λύνονται δηλαδή όλα τα μάγια από την ημέρα των Θεοφανείων, σαν ένδειξη δώρου του Θεού για τον Υιό Του που Βαπτίζεται προς τους Ορθοδόξους. Και τότε όλοι οι μάγοι ομολογούσαμε ότι πράγματι μόνο ο Χριστός και η Εκκλησία έχουν την δύναμη!"
 
 

Τα Άγια Θεοφάνεια (με βίντεο)


 Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος α’.
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

 

* * * * *

Αρχ. Αρσένιος Κατερέλος, Ηγούμενος Ι. Μονής Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος

Ὅταν ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος συνεπλήρωσε τό τριακοστόν ἔτος τῆς ἡλικίας Του, γιατί ὡς Θεός πού ταυτόχρονα ἦταν εἶναι ἄχρονος, ἐπῆγε στόν Ἰορδάνη ποταμό γιά νά βαπτισθῆ ἀπό τόν Ἰωάννη. «Ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;». Ἐγώ ἔχω ἀνάγκη νά βαπτισθῶ ἀπό Ἐσένα καί Σύ ἔρχεσαι πρός ἐμένα; (Ματθ. Γ´, 14). Ἄλλωστε, ὁ Ἰωάννης εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος διεκήρυξε: «Ἰδού ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. Α´, 29). Νά, δηλαδή τό πρόβατον, τό ὁποῖον θά σφαγιασθῆ καί ἡ θυσία του αὐτή θά ἔχη διαστάσεις παγκοσμιότητος, διότι μέ τήν θυσία αὐτή θά σηκώση τήν ἐνοχή ὅλου τοῦ κόσμου ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Αὐτά τά λόγια τοῦ Βαπτιστοῦ, εἶναι ἡ μεγαλύτερη προφητεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά τόν Μεσσία. Οἱ ἄλλοι Προφῆτες προεφήτευσαν καί ἔγραψαν ξεκάθαρα γιά τήν ἔλευσι τοῦ Χριστοῦ, ὁ Βαπτιστής ὅμως ἔδειξε συγκεκριμένα τόν Μεσσία Χριστό. Πότε τόν ἔδειξε; Τότε πού κανείς δέν Τόν ἤξερε, διότι, ἁπλούστατα, ὁ Κύριός μας δέν εἶχε ἀκόμη ἀρχίσει τήν δημοσία δρᾶσι Του.

Ὁ Χριστός εἶναι τό μόνο ἱστορικό πρόσωπο, τό ὁποῖο ἔχει γιά λογαριασμό Του προφητική κατοχύρωσι. Γιά τόν Χριστό ἐπροφήτευσαν πολλοί Προφῆτες, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν σέ διάφορες ἐποχές, περιοχές καί μέ διαφορετικές ἱκανότητες ὁ κάθε ἕνας. Κι ὅμως ὅλοι αὐτοί συγκλίνουν σέ γεγονότα πού ἔχουν σχέσι μέ τήν πρώτη ταπεινή ἐμφάνισι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅπως ἐν προκειμένῳ ὁ Προφήτης Ἡσαΐας, πού ἀναφέρει τήν ἐκ παρθένου γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ» (Ἡσ. Ζ´, 14). Ἤ ὁ Προφήτης Βαρούχ, πού ἴσως ἔχει γράψει τήν πιό καταπληκτική προφητεία γιά τήν ἔλευσι τοῦ Θεοῦ στήν ἱστορία, ἐνῷ στήν ἀρχή λέγη διάφορα γιά τόν Θεό, ὕστερα λέγει: «Μετὰ τοῦτο ἐπὶ γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη» (Βαρούχ Γ´, 38). Δηλαδή ὁ Θεός κατόπιν εἰσῆλθε στήν ἱστορία καί συνανεστράφηκε, σάν ἄνθρωπος, μέ μᾶς τούς ἀνθρώπους.

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Βασίλειος Κερμενιώτης: Αντιδράστε, επιτέλους, και για όσα αφορούν την Πίστη μας, πατέρες της μητροπόλεως Φλωρίνης!


Αποτέλεσμα εικόνας για Αντιδράστε, επιτέλους, και για όσα αφορούν την Πίστη μας, πατέρες της μητροπόλεως Φλωρίνης!


Του Βασιλείου Π. Κερμενιώτη
 
Σεβαστοί 112 ιερείς της μητροπόλεως μας, ευλογείτε.

            Διάβασα την προχθεσινή ανακοίνωσή σας1. Πολύ καλά κάνετε και διαμαρτύρεστε γιατί η εκκλησιομάχος Κυβέρνηση θέλει να βγάλει από τη μισθοδοσία του δημοσίου τον κλήρο μας και να αλλάξει το άρθρο 3 του Συντάγματος που ορίζει τα περί «επικρατούσης Θρησκείας», με όσες αρνητικές επιπτώσεις συνεπάγεται αυτό. Επιτρέψτε μου όμως, πατέρες, ως ένας απλός πιστός της μητροπολιτικής μας περιφέρειας, να εκφράσω το παράπονό μου και σας βεβαιώνω ότι αυτή τη στιγμή εκφράζω και πολλούς άλλους Χριστιανούς της Μητροπόλεώς μας που πονούν πολύ με τα τεκταινόμενα στο χώρο της Εκκλησίας μας:

Στις 04/01/2019 εορτάζουν

Σύναξη των Αγίων Εβδομήκοντα Αποστόλων, Όσιος Θεόκτιστος ηγούμενος Κουκουμίου, Όσιος Ονούφριος ο Νέος