Σάββατο 6 Απριλίου 2019

Δ΄ Κυριακη Των Νηστειων - Ιωαννου Της Κλιμακος, Ακολουθία Όρθρου, Απόστολος και Ευαγγέλιο με απόδοση στη Νεοελληνική, Ομιλίες
Ο βίος του Αγ. Ιωάννου της Κλίμακος εδώ


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ


 * * *

Αποστολικό ανάγνωσμα

Αποτέλεσμα εικόνας για προσωποληψία

Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (ς΄ 13 - 20)
Τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ' ἑαυτοῦ, λέγων· ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας. Ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος· ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ,ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.
Απόδοση στη νεοελληνική:

Διότι ὅταν ὁ Θεὸς ἔδωκε ὑπόσχεσιν εἰς τὸν Ἀβραάμ, ὡρκίσθηκε εἰς τὸν ἑαυτόν του, ἀφοῦ δὲν εἶχε ἄλλον μεγαλύτερον εἰς τὸν ὁποῖον νὰ ὁρκισθῇ, καὶ εἶπε, Ἀλήθεια, θὰ σὲ ὑπερευλογήσω καὶ θὰ σὲ ὑπερπληθύνω, καὶ ἔτσι ὁ Ἀβραάμ, μὲ τὴν ὑπομονήν του, ἔλαβε τὴν ὑπόσχεσιν. Οἱ ἄνθρωποι ὁρκίζονται εἰς κάποιον ποὺ εἶναι μεγαλύτερος καὶ ὁ ὅρκος θέτει δι’ αὐτοὺς τέρμα εἰς κάθε ἀμφισβήτησιν καὶ δίνει ἐπιβεβαίωσιν. Ἔτσι καὶ ὅταν ὁ Θεὸς ἤθελε νὰ δείξῃ σαφέστερα εἰς τοὺς κληρονόμους τῆς ὑποσχέσεως τὸ ἀμετάβλητον τῆς ἀποφάσεώς του, τὴν ἐγγυήθηκε μὲ ὅρκον, ὥστε, διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταβλήτων διὰ τὰ ὁποῖα εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποδειχθῇ ὁ Θεὸς ψεύτης, ἐμεῖς, ποὺ καταφύγαμεν εἰς αὐτόν, νὰ ἔχωμεν μεγάλην ἐνθάρρυνσιν νὰ κρατήσωμεν σφιχτὰ τὴν ἐλπίδα ποὺ εἶναι ἐνώπιόν μας. Τὴν ἐλπίδα αὐτὴν τὴν ἔχομεν σὰν ἄγκυραν τῆς ψυχῆς, ἀσφαλῆ καὶ βεβαίαν, ἡ ὁποία μπαίνει μέσα, πίσω ἀπὸ τὸ καταπέτασμα, ὅπου ἐμπῆκε πρὸς χάριν μας ὁ Ἰησοῦς, ἀφοῦ ἔγινε ἀρχιερεύς, αἰώνιος κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.* * *

Ευαγγελική περικοπή

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ´ 17 - 3117 κα ποκριθες ες κ το χλου επε· Διδσκαλε, νεγκα τν υἱόν μου πρς σχοντα πνεμα λαλον. 18 κα που ν ατν καταλβῥήσσει ατν, κα φρζει κα τρζει τος δντας ατο, κα ξηρανεται· κα επον τος μαθητας σου να ατ κβλωσι, κα οκ σχυσαν. 19  δ ποκριθες ατλγει·  γενε πιστος, ως πτε πρς μς σομαι; ως πτε νξομαι μν; φρετε ατν πρς με. κα νεγκαν ατν πρς ατν. 20 κα δν ατν εθως τ πνεμα σπραξεν ατν, κα πεσν π τς γς κυλετο φρζων. 21 κα πηρτησε τν πατρα ατο· Πσος χρνος στν ς τοτο γγονεν ατ;  δ επε· Παιδιθεν. 22 κα πολλκις ατν κα ες πρ βαλε κα εςδατα, να πολσ ατν· λλ’ ε τι δνασαι, βοθησον μν σπλαγχνισθεςφ’ μς. 23  δ ησος επεν ατ· Τ ε δνασαι πιστεσαι, πντα δυναττ πιστεοντι. 24 κα εθως κρξας  πατρ το παιδου μετ δακρωνλεγε· Πιστεω, Κριε· βοθει μου τ πιστίᾳ. 25 δν δ  ησος τιπισυντρχει χλος πετμησε τ πνεματι τ καθρτ λγων ατ· Τπνεμα τ λαλον κα κωφν, γ σοι πιτσσω, ξελθε ξ ατο κα μηκτι εσλθς ες ατν. 26 κα κρξαν κα πολλ σπαρξαν ατν ξλθε, καγνετο σε νεκρς, στε πολλος λγειν τι πθανεν. 27  δ ησος κρατσας ατν τς χειρς γειρεν ατν, κα νστη. 28 Κα εσελθντα ατν ες οκον ο μαθητα ατο πηρτων ατν κατ’ δαν, τι μες οκδυνθημεν κβαλεν ατ. 29 κα επεν ατος· Τοτο τ γνος ν οδενδναται ξελθεν ε μ ν προσευχ κα νηστείᾳ. 30 Κα κεθεν ξελθντες παρεπορεοντο δι τς Γαλιλαας, κα οκ θελεν να τις γν· 31 δδασκε γρ τος μαθητς ατο κα λεγεν ατος τι  υἱὸς το νθρπου παραδδοται ες χερας νθρπων, κα ποκτενοσιν ατν, κα ποκτανθες τ τρτ μρ ναστσεται. 
Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα
17 Και λαβών τον λόγον ένας από το πλήθος είπε· “Διδάσκαλε, έφερα προς σε το παιδί μου, που έχει καταληφθή από πονηρόν πνεύμα, το οποίον του έχει αφαιρέσει την λαλιάν.18 Και εις όποιον τόπον το καταλάβει, το συγκλονίζει και το ρίπτει κάτω και το κάνει να αφρίζη, να τρίζη τα δόντια του και να μένη ξηρόν και αναίσθητον. Και είπα στους μαθητάς σου να διώξουν αυτό το πονηρόν πνεύμα, και δεν ημπόρεσαν”. 19 Ο δε Ιησούς απεκρίθη εις αυτόν και είπε· “ω γενεά, που μένεις ακόμη άπιστος, παρ' όλα τα θαύματα που έχεις ιδή· έως πότε θα είμαι μαζή σας; Εως πότε θα σας ανέχωμαι; Φερτε αυτόν σε μένα”. Και έφεραν πράγματι το δαιμονιζόμενο παιδί. 20 Και το πνεύμα το πονηρόν, μόλις είδε τον Ιησούν, αμέσως συνεκλόνισε με σπασμούς τον νέον, ο οποίος αφού έπεσε εις την γην, εκυλίετο και έβγαζε αφρούς. 21 Και ηρώτησε ο Κυριος τον πατέρα του νέου· “πόσος καιρός είναι από τότε που συνέβη αυτό;” Και εκείνος είπε· “από την παιδικήν του ηλικίαν.22 Και πολλές φορές τον έρριξεν εις την φωτιά και εις τα νερά, δια να τον εξοντώση. Αλλ' εάν ημπορής να κάμης τίποτε, σπλαγχνίσου μας και βοήθησέ μας”. 23 Ο δε Ιησούς του είπε τούτο· “εάν συ ημπορής να πιστεύσης, τότε όλα είναι κατορθωτά στον πιστεύοντα”.24 Και αμέσως πατήρ του παιδίου με δάκρυα εις τα μάτια έκραξε και είπε· “πιστεύω, Κυριε, βοήθησέ με να ελευθερωθώ από την ολιγοπιστίαν και να αποκτήσω ζωντανήν πίστιν”. 25Επειδή δε ο Ιησούς είδε ότι λαός έτρεχε από τα διάφορα μέρη και εμαζεύετο εκεί, επέπληξε το ακάθαρτον πνεύμα και του είπε· “το πνεύμα το άλαλον και το κωφόν, εγώ σε διατάσσω, έβγα από αυτόν και ποτέ πλέον να μη ξαναεισέλθης εις αυτόν”. 26 Και το πνεύμα το πονηρόν αφού έκραξε και συνεκλόνισε παρά πολύ τον νέον, εβγήκε. Και έμεινε ο νέος σαν πεθαμένος, ώστε πολλοί να λέγουν ότι απέθανε. 27 Ο δε Ιησούς τον επιασε από το χέρι, τον εσήκωσε και εκείνος εστάθη όρθιος. 28 Οταν δε εισήλθεν ο Κυριος εις ένα σπίτι, οι μαθηταί του τον ερωτούσαν ιδιαιτέρως· “διατί ημείς δεν ημπορέσαμεν να διώξωμε το ακάθαρτον πνεύμα;” 29 Και εκείνος τους είπεν· “αυτό το γένος των δαιμονίων με τίποτε άλλο δεν διώχνεται, παρά μόνον με προσευχήν και νηστείαν”. 30 Και αφού ανεχώρησαν από εκεί, επροχωρούσαν από απόμερους δρόμους δια μέσου της Γαλιλαίας και δεν ήθελε να μάθη κανείς δια την διάβασίν του αυτήν. 31 Και τούτο, διότι εδίδασκε τους μαθητάς του ιδιαιτέρως και τους επληροφορούσε, ότι ο υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χέρια μοχθηρών ανθρώπων, οι οποίοι και θα τον θανατώσουν, και αφού θανατωθή, την τρίτην ημέραν θα αναστηθή.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης - Κυριακή Δ΄ Νηστειών - Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑ Γερ. Αθανασίου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου