Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Δοξα τω Θεώ μια ηλιαχτίδα στο σκοτάδι!


Έντονη αντίδραση του Μητροπολίτη Κυθήρων στην φασιστική απαγόρευση

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ δημοσιοποίησε την από 28 Φεβρουαρίου 2020 επιστολή που είχε στείλει στην Ιερά Σύνοδο για την απαγόρευση τέλεσης Λειτουργιών στις Εκκλησίες. Ο Ιεράρχης κάνει λόγο για πρωτοφανή απόφαση και ζητά να ισχύσουν όσα αποφάσισε στην τακτική συνεδρίαση.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:
Εν Κυθήροις τη 28η Φεβρουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 130
Προς
Την Ιεράν Σύνοδον
της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιωάννου Γενναδίου 14
115 21 Αθήνας
 
Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,
 
Ευσεβάστως προάγομαι να αναφέρω Υμίν τα κάτωθι:
 
Εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αριθ. Φύλλου 42, Τεύχος Πρώτο της 25ης Φεβρουαρίου 2020 δημοσιεύεται Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα : «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοιού».
Εις το πρώτον άρθρον «Μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου» και εις την παραγρ. 2 (στ) αναφέρεται ότι : «Τα μέτρα αυτά συνίστανται (στ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, χώρων θρησκευτικής λατρείας» … κ.λπ.
Η απαγόρευσις της λειτουργίας χώρων θρησκευτικής λατρείας, εφ’ όσον αύτη αφορά εις την λειτουργίαν των Ιερών Ναών και Ιερών Μονών μας, είναι πρωτοφανής εις τα δεδομένα της Ορθοδόξου Ελληνικής Πατρίδος μας και ασυμβίβαστος προς την Ορθόδοξον Παράδοσίν μας.
Ούτε η Θεία Λατρεία, ούτε η Θεία Κοινωνία είναι ποτέ δυνατόν να καταστούν πρόξενοι μεταδόσεως νοσημάτων, διότι επενεργεί και επισκιάζει τους πιστούς η Θεία Χάρις.
Η Θεία Λατρεία είναι ελευθέρα και αβίαστος. Πρόσωπα υπερήλικα υψηλού κινδύνου δύνανται συμβουλευόμενα τους ιατρούςτων να περιορίζωνται εις την οικίαν των άχρι καιρού.
Θα είναι ολιγοπιστία ή απιστία εάν κλείσωμεν τους Ιερούς Ναούς και τας Ιεράς Μονάς μας, στοιχούμενοι εις την εν θέματι νομοθεσίαν, στερούντες τους πιστούς του πνευματικού και ψυχικού Ιατρείου, οίον τυγχάνει ο Ιερός Ναός.
Εάν εξαρθή, παρ’ ελπίδα, η επιδημική αύτη νόσος υποχρεούμεθα και ημείς να κλείσωμεν άχρι καιρού τα Πνευματικά Κέντρα ή τας αιθούσας ομιλιών, ποτέ όμως τους Ιερούς Ναούς μας.
Διά ταύτα υποβάλλω θερμήν παράκλησιν όπως η Ιερά ημών Σύνοδος, επιλαμβανομένη εγκαίρως του σοβαρωτάτου αυτού θέματος, επικοινωνήση το συντομώτερον μετά των αρμοδίων και επιστήση την προσοχήν αυτών εις το ευαίσθητον αυτό θέμα ίνα ορίσωσιν άλλως, όσον αφορά εις την απαγόρευσιν της λειτουργίας χώρων θρησκευτικής λατρείας, επιδεινουμένης της επιδημίας του κορωνοιού.
Επί δε τούτοις, ευχόμενος ταπεινώς ευλογημένην και ειρηνικήν την ιεράν περίοδον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, διατελώ,
Μετά βαθυτάτου σεβασμού
Ο Μητροπολίτης
† Ο Κυθήρων & Αντικυθηρων Σεραφείμ

Υστερόγραφον 16ης Μαρτίου 2020.
 
Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε. Άγιοι Συνοδικοί.
 
Ευλογείτε˙
 
Επιτρέψατέ μοι, προκειμένης της σημερινής εκτάκτου Συνεδριάσεως της Δ.Ι.Σ., να επαναλάβω την αποστολήν του ως άνω ημετέρου εγγράφου μετά του παρόντος Υστερογράφου.
Έχων υπ’ όψιν την πολλαχόθεν, και κυρίως εκ της Κρατικής ηγεσίας, ασκουμένην πίεσιν παρακωλύσεως της Θείας Λατρείας εις τους Ιερούς Ναούς και τας Ιεράς Μονάς μας διά προληπτικούς λόγους εις καταπολέμησιν και αντιμετώπισιν του κορωνοιού, και εμμένων εις τα διαλαμβανόμενα εις το εν θέματι έγγραφόν μου, βαθυσεβάστως προάγομαι να παρακαλέσω θερμώς Υμάς και την περί Υμάς Ιεράν Σύνοδον διά τα εξής:
1. Θερμοτάτην παράκλησιν υποβάλλω ίνα εμμείνη η Ιερά ημών Σύνοδος εις όσα απεφασίσθησαν και εδημοσιεύθησαν μετά την πρόσφατον Τακτικήν Συνεδρίαν Αυτής (Ανακοινωθέν, Συνοδική Εγκύκλιος, Δέησις) και ουδέν πλέον. Εν τοις πράγμασι ο λαός του Θεού άχρι σήμερον είτε απέχει διά προληπτικούς λόγους, όταν υφίστανται σοβαροί λόγοι υγιείας, είτε συμμετέχει εις την Θείαν Λατρείαν και την Θείαν Κοινωνίαν αθρόως και αφόβως , υποκινούμενος υπό της θερμής πίστεώς του, ελευθέρως και αβιάστως. Μη στερήσωμεν, προς Θεού, τους Χριστιανούς μας των πνευματικών ευκαιριών της Θείας Λατρείας και της Θείας Κοινωνίας. Η Αγία μας Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία ελευθέρως προσκαλεί, αλλά δεν εκβιάζει και δεν υποχρεώνει κανένα. Άλλο είναι οι Ιεροί Ναοί μας (η Πνευματική Κιβωτός, το Ιερόν Θεραπευτήριον, το ψυχικόν Ιατρείον) και άλλα τα διάφορα καταστήματα, Εκπαιδευτήρια και Κέντρα συγκεντρώσεων. Δι΄αυτόν τον λόγον δεν ενδείκνυνται αι απολυμάνσεις εντός των Ιερών Ναών, αλλά αρκεί ο εξαερισμός.
2. Εάν ασκούνται αφόρητες πιέσεις σφραγίσεως των Ιερών Ναών μας, τότε ταπεινώς φρονώ ότι την αντιμετώπισιν του προβλήματος ας την αναλάβη η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος εις έκτακτον σύγκλησίν Της*, και
3. Ουδέποτε εις την Εκκλησιαστικήν μας Ιστορίαν ελήφθη τοιούτον γενικόν μέτρον. Εις την Βασιλίδα των πόλεων καθιερώθη η εορτή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού την πρώτην (1ην) Αυγούστου, ότε ελιτανεύετο ο Τιμίος Σταυρός, το Πανάγιον Ξύλον, από Ιερόν Ναόν εις Ιερόν Ναόν (καθ΄όλον τον Δεκαπενταύγουστον) εις αποτροπήν των λοιμικών νόσων και λοιμωδών ασθενειών. Και η εορτή αυτή υφίσταται μέχρι σήμερον.
Ταπεινήν πρότασιν υποβάλλω ο Τίμιος Σταυρός του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, ο οποίος θα υψωθή εις το μέσον των Ιερών Ναών μας κατά την προσεχή εορτήν της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως να παραμείνη εις το Κέντρον του Ιερού Ναού μέχρι και της ημέρας του Μεγάλου Σαββάτου εις ενίσχυσιν και πνευματικήν βοήθειαν του Χριστωνύμου Λαού.
Βαθυσεβάστως † Ο Κυθήρων & Αντικυθηρων Σεραφείμ

*Σημείωσις: Παρά την υπ΄αριθ.3013/10-3-2020 Εγκύκλιον της Ιεράς ημών Συνόδου η οποία ανγνώσθη την Β΄Κυριακήν των Νηστειών εις τους Ιερούς Ναούς μας, αλλά και την εξαγγελίαν της συγκλήσεως της Εκτάκτου Συνόδου της 16ης Μαρτίου 2020, ελήφθη και εδημοσιεύθη η υπ’αριθ. 2867/Υ1 Κοινή Υπουργική Απόφασις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργίας και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16-3-2020 έως 30-3-2020».
Η μονομερής αυτή απαγόρευσις της τελέσεως της Θείας Λειτουργίας των Κυριακών και της Θεομητορικής Εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου κατά το ειρημένο διάστημα, παρά την σαφή τοποθέτησιν και Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς ημών Συνόδου, προσκρούουσα εις τας Σχέσεις συναλληλίας μεταξύ Εκκλησίας και Κράτους, λυπεί βαθύτατα τον Ορθόδοξον Χριστιανικόν Κόσμον και συνιστά ανοίκειον και ανάρμοστον συμπεριφοράν προς την καθ΄ Ελλάδα Ορθόδοξον Καθολικήν Εκκλησίαν με δυσμενέστατον αντίκτυπον εις τας ψυχάς του Ορθοδόξου Χριστιανικού Πληρώματος.
Όλοι φροντίζομεν διά την εξασφάλισιν της δημόσιας υγιείας και την ασφαλή αντιμετώπισιν της πανδημίας του κορωνοιού. Όχι, όμως, και μέχρις αυτού του σημείου, καθ΄ο η κρατική εξουσία «υπερβαίνει τα εσκαμμένα».
Διά τούτο θεωρείται επάναγκες προς αποφυγήν άλλων θλιβερών παραμέτρων να συγκληθή το συντομώτερον το αρμόδιον διά τα σοβαρότατα αυτά θέματα Όργανον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Τα super market, φερ’ ειπείν, θα λειτουργούν καθ’ όλας τας ώρας των Κυριακών, και των άλλων ημερών, διά να παρέχουν τον υλικόν άρτον, ενώ οι Ιεροί Ναοί μας παρακωλύονται νομικώς διά να προσφέρουν εις τους πιστούς τον Ουράνιον Άρτον της Θείας Ευχαριστίας.
Ας το γνωρίζουν οι ηγέτες του Έθνους μας ότι, εάν οι αδίστακτοι γείτονές μας εξ ανατολών προχωρήσουν εις τα σκοτεινά σχέδιά των και αιματοκυλίσουν τον τόπον μας, ο πιστός Ελληνορθόδοξος Λαός μας δεν θα καταφύγη εις τα Υπουργεία, αλλά εις τους Ιερούς μας Ναούς.
Ας μην τους στερούμε την μεγάλη ευλογία της Θείας Λειτουργίας και της Θείας Κοινωνίας.
Εμείς από ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου