Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Ευαγγελική και Αποστολική Περικοπή Κυριακής 16/9/2018 (μετά την ύψωσιν) με μετάφραση και Θεολ. ανάλυση, Ακολουθία Όρθρου και βίος Αγ. Ευφημίας.

 

Ακολουθία όρθρου, θεία λειτουργία Ε Δ Ω

Μουσικά Ε Δ Ω , Καταβασίες Ε Δ Ω
 

 Για το βίο της Αγίας Ευφημίας δείτε εδώ και για τη θαυμαστή εμφάνισή της στον Άγιο Παΐσιο εδώ

 

* * * * *

 

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής μετά την ύψωση (και κήρυγμα)

Αποτέλεσμα εικόνας για προσωποληψία

ΓΑΛ. Β΄ 16-20

...ζῶ δὲ οὐ­κέ­τι ἐ­γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐ­μοὶ Χρι­στός...
Ἀ­δελ­φοί,

16 εἰ­δό­τες ὅ­τι οὐ δι­και­οῦ­ται ἄν­θρω­πος ἐξ ἔρ­γων νό­μου ἐ­ὰν μὴ δι­ὰ πί­στε­ως Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, καὶ ἡ­μεῖς εἰς Χρι­στὸν Ἰ­η­σοῦν ἐ­πι­στεύ­σα­μεν, ἵ­να δι­και­ω­θῶ­μεν ἐκ πί­στε­ως Χρι­στοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔρ­γων νό­μου, δι­ό­τι οὐ δι­και­ω­θή­σε­ται ἐξ ἔρ­γων νό­μου πᾶ­σα σάρξ.
17 Εἰ δὲ ζη­τοῦν­τες δι­και­ω­θῆ­ναι ἐν Χρι­στῷ εὑ­ρέ­θη­μεν καὶ αὐ­τοὶ ἁ­μαρ­τω­λοί, ἄ­ρα Χρι­στὸς ἁ­μαρ­τί­ας δι­ά­κο­νος; Μὴ γέ­νοι­το.
18 Εἰ γὰρ ἃ κα­τέ­λυ­σα ταῦ­τα πά­λιν οἰ­κο­δο­μῶ, πα­ρα­βά­την ἐ­μαυ­τὸν συ­νί­στη­μι.
19 Ἐ­γὼ γὰρ δι­ὰ νό­μου νό­μῳ ἀ­πέ­θα­νον, ἵ­να Θε­ῷ ζή­σω. Χρι­στῷ συ­νε­σταύ­ρω­μαι·
20 ζῶ δὲ οὐ­κέ­τι ἐ­γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐ­μοὶ Χρι­στός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρ­κί, ἐν πί­στει ζῶ τῇ τοῦ υἱ­οῦ τοῦ Θε­οῦ τοῦ ἀ­γα­πή­σαν­τός με καὶ πα­ρα­δόν­τος ἑ­αυ­τὸν ὑ­πὲρ ἐ­μοῦ.

Μετάφραση
Αδελφοί,
16 επειδή όμως ξέρουμε ότι δε δικαιώνεται ο άνθρωπος από τα έργα του νόμου παρά μόνο μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό, γι’ αυτό και εμείς πιστέψαμε στο Χριστό Ιησού, για να δικαιωθούμε από την πίστη στο Χριστό και όχι από τα έργα του νόμουγιατί από τα έργα του νόμου δε θα δικαιωθεί καμιά σάρκα. 
17 Αν όμως, ζητώντας να δικαιωθούμε με το Χριστό, βρεθήκαμε κι εμείς οι ίδιοι αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός είναι διάκονος της αμαρτίας; Είθε να μη γίνει! 
18 Γιατί, αν όσα γκρέμισα, αυτά πάλι οικοδομώ, παραβάτη αποδείχνω τον εαυτό μου. 
19 Γιατί εγώ πέθανα ως προς το νόμο διαμέσου του νόμου, για να ζήσω για το Θεό. Μαζί με το Χριστό έχω σταυρωθεί. 
20 Ζω, λοιπόν, όχι πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Και τη ζωή που τώρα ζω στη σάρκα, τη ζω με την πίστη που έχω στον Υιό του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παράδωσε τον εαυτό του για μένα. 

«Ζ ΕΝ ΕΜΟΙ ΧΡΙΣΤΟΣ»
1. Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

   Στ ποστολικ νάγνωσμα τς Κυρια­κς μετ τν ορτ τς ψώσεως τοΤι­μίου Σταυρο πόστολος Παλος πο­λο­γεται πέναντι σ πολλοςουδαίους πικριτές του, ο ποοι τν κατηγο­ροσαν τι γκατέλειψε τνουδαϊκ νό­μο. Κα λέει:
   πειδ μάθαμε π τν προσωπική μας πείρα τι  νθρωπος δν μπορε νσω­θε μ τν τήρηση τν διατάξεων­ το μω­­­σαϊκο νόμου λλ μόνο μ τν πίστη­ στν ησο Χριστό, κι μες πιστεύσαμε σ’ Ατν γι ν σωθομε π τν πίστη στν Χριστ κα χι π τ ργα το νόμου. ­Διότι, πως ναφέρεται στος Ψαλμούς, μ τ ργα το νόμου δν θ σωθε κανέ­νας νθρωπος. λλ ἐὰνποθέσουμε τι  τήρηση το μωσαϊκο νόμου εναι πι­βεβλημένη κα συνεπςμες πο τν ­­­φήσαμε μαρ­τήσαμε, τότε γεννιέται τ ­­­­τοπο ρώτημα: ρα Χριστς μς δη­γε στν μαρτία, φο μς θησε ν φή­σουμε τν νόμο; Μσυμβε ν πομε μι τέτοια βλασφημία. Διότι, ν κενα πο κατάργησα ςνώφελα, ατ πάλι τ τηρ ς ναγκαα, πο­δεικνύω τν αυτό μου παραβάτη· διότι βεβαιώνω μπρακτα τι κανα λάθος πο φησα τ νόμο· κα­­­μάρτησα ταν προτίμησα τ σωτηρία πο δίνει  Χριστός. μως δν μάρτησα. «­­­­γ γρ δι νόμου νόμ πέθανον, να Θε ζήσω». γ μ κριτήριο τμωσαϊκ νόμο, πο τιμωρε μ θά­νατο κάθε παραβάτη του, πέθανα ς πρς τν νόμο, γι ν ζήσω γι τ δόξα το Θεο.
   Βέβαια 
μες σήμερα δν μπορομε ν κατανοήσουμε τί σήμαινε γι τνπόστο­λο Παλο ατ  πιλογή του. ταν νας ουδαος, ξακουστς νομοδιδάσκαλος κα τηρητς τν ουδαϊκν παραδόσεων. Κα τ γκατέλειψελα ατά, παρνήθηκε μι παράδοση αώνων κα μι νοοτροπία­ ­συν­υφασμένη μ τ ζω το θνους του. Α­τ μως ταν πανάσταση γι τν πο­χ­ κείνη. Κα το στοίχισε τν δια του τ ζωή.
   Κα
 στ ποστολικ ατ νάγνωσμα τεκμηριώνει τν πιλογή του ατβασισμένος στν διο τν νόμο κα κάνοντας κυρίως τν ξς συλλογισμό: νόμος τς Παλαις Διαθήκης ταν καλός, λλ δν δινε στος νθρώπους κατ χάρη κα τ δύναμη ν τν τηρήσουν. Κι πιπλέ­ον τιμωροσε μ θάνατο κάθε παραβάτη τν ντολν του. Ποις μως ουδαος θ μποροσε ν τηρήσειλες τς διατάξεις το μωσαϊκο νόμου; Κανείς.­ ρα λοιπόν, κανες δν μποροσε ν σωθε τηρών­τας τς διατάξεις ατές, κα μάλιστα πως τςρμήνευαν ο νομοδιδάσκαλοι. Σύμφω­να δ μ τς διατάξεις το νόμου πρεπε ν θανατωθε κάθε παραβάτης του. φο λοιπόν, λέει  θεος Παλος, οτως λ­­λως ταν χαμένος κα καταδικασμένος σ θάνατο ς πρς τν νόμο, γιατί ντν ­­­κο­λου­θε; Γιατί­ ν τη­ρε τς διατάξεις του, φο δν θ τν δη­γοσαν στ σωτηρία; Ατς θελε πά­νω π’ λα τ σωτηρία του, γι ν ζε μ τν Θεαωνίως.

2. Η ΝΕΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤ ΖΩΗ

    γιος πόστολος στ συνέχεια μς περιγράφει μέσα π τν προσωπική­ του μπειρία τ μυστήριο τς νέας ν Χρι­στ σταυρωμένης κα ναστημένης ζω­ς. Λέ­­ει λοιπόν: Μ τ Βάπτισμα χω σταυρω­θε κι χω πεθάνει μαζ μ τν Χριστό.­ Κι φο εμαι πεθαμένος, δν χει πλέ­ον­ καμία σχ γι μένα  νόμος.γινα κοι­νωνς το σταυρικο θανάτου το Χρι­στο. «Ζ δ οκέτι γώ, ζ δν μο Χριστός». Δν ζ πλέον γώ, λλ ζε μέσα μου  Χριστός. Κα τ ζωπο ζ, τ ζ μπνεόμενος π τν πίστη στν Υἱὸ το Θεο ποος μγάπησε κα παρέδωσε τν αυτό του σ θάνατο γι τ σωτηρία μου. 
   Βέβαια εναι πολ δύσκολο ν ξηγήσει κανες μέσα σ λίγες γραμμς τμυστή­ριο τς νέας ν Χριστ ζως πο ζοσε  π. Παλος. ς περιγράψουμεδ σ γενι­κς γραμμς κάποια βασικ στοιχεα της. Γι ν ζήσει  νθρωπος τνέα ατ ζωή, πρέπει πρτα ν πεθάνει. Ατς  ­θάνατος πραγματοποιεται μυστηριακς μ τ γιο Βάπτισμα.
Νεκρώνεται  παλις νθρωπος τς μαρτίας κα παίρνει  πι­­στς τνπόφαση ν ζε μόνο γι τν Χριστ κα μ τν Χριστό. ποτάσσεται τν σαταν κα τ ργα του κα συντάσσεται μ τν Χριστ κα τς γιες ντολές του. Μ τ ερ Χρίσμα φοδιάζεται μ τ χαρίσματα κα τς δωρες το γίου Πνεύματος. Κα εσέρχεται σ μι νέα ζωή. Τώ­ρα πλέον γωνιζόμενος καθημεριν ν ζε κατ τ γιο θέλημα το Θεονα­νε­ώνεται καμεταμορφώνεται διαρκς κα ζε μπειρίες πνευματικς κα γιες. Κι πει­δ ςνθρωπος ρέπει πρς τν ­­­­μαρ­­­τία,­ γωνίζεται καθημεριν ν τηρε τς πο­σχέσεις πο δωσε πρν π τ ­γιο­ Βάπτισμά του. γωνίζεται δηλαδ κα­­θημε­ριν μ τ χάρη το γίου Πνεύματος κα τν ερν Μυστηρίων ν νεκρώνει μέσα του τν μαρτία κα ν ζε μι ζω πλήρους φοσιώσεως στν Θεό. Σταυρώνεται ς πρς τν κόσμο, λλ ζε γι τν Χριστό. Τώρα πι μέσα στν ψυχή του δν νεργε  παλαις νθρωπος λλ  διος  Χριστός. Ατς κυριαρχε στς σκέψεις του, στς πιθυμίες του, στς ποφάσεις του, στ λόγια του, στς νέργειές του. Α­τς κτινοβολε τ φς του. Κα  νθρω­πος προγεύεται π ατ τ ζω τν Παράδεισο. Ατν τν μπειρία εχαν λοι ογιοι. Ατ τ γιο βίωμα καλούμαστε ν πο­κτή­σουμε κα μες. ς ξεκινήσουμε λοι­­πν ναν καθημεριν γώνα θανάτου κα ζως, νεκρώσεως καναστάσεως.


Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής 16/9/2018 (μετά την ύψωσιν)

Αποτέλεσμα εικόνας για ύψωσις σταυρού

...ὃς γρ ν θλ τν ψυχν ατο σσαι, πολσει ατν· 
ς δ’ ν πολσ τν αυτο ψυχν νεκεν μο 
κα το εαγγελου, οτος σσει ατν...

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η´ 34 -  Θ´ 1
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η´ 34 - 38
34 Κα προσκαλεσμενος τν χλον σν τος μαθητας ατο επεν ατος·στις θλει πσω μου κολουθεν, παρνησσθω αυτν κα ρτω τν σταυρν ατο, κα κολουθετω μοι. 35 ς γρ ν θλ τν ψυχν ατοσσαι, πολσει ατν· ς δ’ ν πολσ τν αυτο ψυχν νεκεν μο κα τοεαγγελου, οτος σσει ατν. 36 τ γρ φελσει νθρωπον ἐὰν κερδσ τν κσμον λον, κα ζημιωθ τν ψυχν ατο; 37  τ δσει νθρωποςντλλαγμα τς ψυχς ατο; 38 ς γρ ἐὰν παισχυνθ με κα τος μος λγους ν τ γενε τατ τ μοιχαλδι κα μαρτωλ, κα  υἱὸς το νθρπουπαισχυνθσεται ατν ταν λθ ν τ δξ το πατρς ατο μετ τνγγλων τν γων. 
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ´ 1 - 1
1 Κα λεγεν ατος· μν λγω μν τι εσ τινες δε τν στηκτων, οτινες ο μ γεσωνται θαντου ως ν δωσι τν βασιλεαν το Θεο ληλυθυαν ν δυνμει. 
Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η´ 34 - 38
34 Και αφού επροσκάλεσε τον λαόν μαζή με τους μαθητάς του, είπεν εις αυτούς· “όποιος θέλει να με ακολουθήση ως πιστός μαθητής μου, ας απαρνηθή τον αμαρτωλόν εαυτόν του με τας αδυναμίας, και τα πάθη του, ας πάρη την απόφασιν να υποστή προς χάριν μου ταλαιπωρίες και αυτόν ακόμη τον σταυρικόν θάνατον, και ας με ακολουθήση στον δρόμον, που εγώ εχάραξα. 35 Διότι όποιος θέλει να σώση την επίγειον ζωή του, αυτός θα χάση την αιωνίαν και μακαρίαν ζωήν. Οποιος όμως αψηφήσει και θυσιάσει την ζωήν του προς χάριν εμού και του ευαγγελίου, αυτός θα σώση την ζωήν του εις την αιωνίαν μακαριότητα. 36 Διότι τι θα ωφελήση τον άνθρωπον, εάν κερδήση ολόκληρον τον υλικόν κόσμον και χάσει την ψυχήν του; 37 Η, τι θα δώση άνθρωπος ως αντάλλαγμα, δια να εξαγοράση την ψυχήν του από τον Αδην, αφού ούτε ο κόσμος όλος δεν ημπορεί να αντισταθμίση την αξίαν της ψυχής; 38 Διότι εκείνος, ο οποίος δια λόγους ανθρωπαρεσκείας και δειλίας θα εντραπή και θα αρνηθή εμέ και τους λόγους μου εις την γενεάν αυτήν, την αποστατημένην και αμαρτωλήν, και ο Υιός του ανθρώπου θα εντραπή αυτόν και θα τον αποκηρύξη, όταν ως κριτής των ανθρώπων έλθη ολόλαμπρος με την δόξαν του Πατρός αυτού συνοδευόμενος από τους αγίους αγγέλους”. 
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ´ 1 - 1

1 Και έλεγεν εις αυτούς· “Σας διαβεβαιώνω, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που ευρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον, προτού ιδούν την βασιλείαν του Θεού, δηλαδή την Εκκλησίαν, να εγκαθίσταται και να θεμελιώνεται εις την γην με δύναμιν κατά την ημέραν της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου