Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020

Η Μ.Πρωτοσυγκελλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνιστᾶ εἰς τούς χριστιανούς νά μή ἀσπάζωνται, πρός τό παρόν, τάς ἱεράς εἰκόνας εἰς τούς ναούς καί τάς χεῖρας τῶν κληρικῶν, ἐκδηλοῦντες τόν σεβασμόν των δι᾿ ὑποκλίσεως (και απορία μας) 
Ανακοίνωση της Μ. Πρωτοσυγκελλίας για την Πανδημία
 
Ἐπειδή κατά τήν γνώμην τῶν εἰδημόνων καί ὡς ἐξάγεται καί ἐκ τῆς καθημερινῆς ἐμπειρίας, ὁ κίνδυνος ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ  συνεχίζεται, ἐνίοτε δέ καί ἐπεκτείνεται, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐν τῇ στοργῇ αὐτῆς καί τῷ ἐνδιαφέροντί της διά τήν ὑγείαν καί τήν προστασίαν τῶν ἁπανταχοῦ προσφιλῶν τέκνων αὐτῆς, συνιστᾶ ἰδιαιτέρως εἰς τούς χριστιανούς τούς ἀποτελοῦντας τό ἐνταῦθα ἄμεσον ποίμνιόν της νά ἐξακολουθήσουν νά τηροῦν ἐπιμελῶς τά συνιστώμενα ὑπό τῶν ἁρμοδίων μέτρα, ἤτοι :

1) νά νίπτουν τακτικῶς τάς χεῖρας των,
2) νά φέρουν ἐπί τοῦ προσώπου μάσκες,
3) νά τηροῦν τάς μεταξύ των ἀποστάσεις,
4) νά μή ἀσπάζωνται, πρός τό παρόν, τάς ἱεράς εἰκόνας εἰς τούς ναούς καί τάς χεῖρας τῶν κληρικῶν, ἐκδηλοῦντες τόν σεβασμόν των δι᾿ ὑποκλίσεως, και
5) οἱ κληρικοί καί οἱ κύριοι Ἐπίτροποι τῶν Ναῶν νά μή χρησιμοποιοῦν τά κλιματιστικά μηχανήματα ἀλλά νά φροντίζουν νά τούς ἀερίζουν διά τῶν παραθύρων.
 
Καί ἐπί τούτοις, διαβιβάζονται εἰς τό ἐν Τουρκίᾳ χριστεπώνυμον πλήρωμα αἱ πατρικαί εὐχαί καί ἡ εὐλογία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, εὐελπιστοῦντος ὅτι οἱ πάντες θά συμμορφωθοῦν πρός τά ἀνωτέρω, ἐπί τῷ κοινῷ ἀγαθῷ.

Φανάριον, 20 Ἰουνίου 2020
 
Ἐκ τῆς Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας
Οικουμενικό Πατριαρχείο

Γτ☧τΠτΑ: Σε σχέση με το σημείο (4) αναρωτιόμαστε: μόνο το σεβασμό μας εκδηλώνουμε διά του χειροφιλήματος στους σεβαστούς Ιερείς και τις Ιερές Εικόνες; Δεν παίρνουμε Ευλογία; Ή μήπως αυτό ακριβώς είναι που δεν πιστεύουν αυτοί που εξέδωσαν την Ανακοίνωση; Διότι αν παραδέχονταν ότι Ευλογούμαστε, τότε θα έπρεπε να δεχτούν και το ότι δεν μπορεί μια πηγή Ευλογίας να είναι ταυτόχρονα και πηγή ασθενείας!
Μήπως να άλλαζαν επάγγελμα οι εκδότες αυτής της ανακοίνωσης;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου