Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

Ο Άγιος Εθναπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός (βίντεο)

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τὸν ταφον σου Σωτὴρ.
Τὸν μέγαν ἀθλητήν, ὀρθοδόξων τὸ κλέος, Χριστοῦ τὸν μιμητὴν καὶ διδάσκαλον θεῖον, Κοσμᾶν τὸν ἰσαπόστολον, Αἰτωλίας ἀγλάϊσμα, τὸν παιδεύσαντα τὸ δοῦλον Γένος ἐνθέως καὶ συντρέξαντα εἰς τὴν ἀνάστασιν τούτου ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, διδασκαλία, κατεκόσμησας, τὴν Ἐκκλησία, ζηλωτὴς τῶν Ἀποστόλων γενόμενος καὶ κατασπείρας τὰ θεία διδάγματα, μαρτυρικῶς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. Κοσμᾶ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμιν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς φωστὴρ νεόφωτος τὴν Ἐκκλησίαν, καταυγάζεις ἅπασαν, Εὐαγγελίου διδαχαῖς, Κοσμᾶ Χριστοῦ Ἰσαπόστολε· διὸ ἀξίως γεραίρει τὴν μνήμην σου.

Μεγαλυνάριον
Χαίροις Ἀποστόλων ὁ μιμητής, Κοσμᾶ Θεοφόρε, εὐσεβείας ὑφηγητά, τοῦ Εὐαγγελίου ὁ θεηγόρος κῆρυξ, καὶ τῶν πιστῶν ἁπάντων, θεῖον ἀγλάϊσμα.

Ο Εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ) 1/2Ο Εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός 2/2

 

Περισσότερα στοιχεία για το μεγάλο Εθναπόστολο Ιερομάρτυρα (φωτογραφίες, βίντεο κλπ) μπορείτε να βρείτε

 ΕΔΩ

 

 

Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης, Τον πάπα να καταράσθε!!! Το είπε ο Άγιος Κοσμάς;

 

 

* * * 

Σήμερα 24/08/2018 επίσης εορτάζουν:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου